XP~linux(萌え)へ

Grubから

Grub

forGrub.png

やっぱ、パソオタといえば、こなたちゃんでしょう。~

メインはUbuntu14.04

LigthDM

LightDM1.png

LXDE(Lubuntu)

壁紙

keroppii1024x768-1.jpg

KDE(Kubuntu)

壁紙

npc-wall-nd1141118.png

Moeppy linux

壁紙

moeppy-yellow-wall.png


添付ファイル: fileforGrub.png 923件 [詳細] fileLightDM1.png 882件 [詳細] filekeroppii1024x768-1.jpg 859件 [詳細] filenpc-wall-nd1141118.png 872件 [詳細] filemoeppy-yellow-wall.png 921件 [詳細]

トップ   編集 凍結解除 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2018-03-12 (月) 14:26:43