*ubuntu16.04にしてみる [#QOMS6OR]
USBから、インストール、アップデート。~
Moebuntu適応OK~
KDEでちょっとつまづく~
sudo apt-get kubuntu-desktop
 sudo apt-get kubuntu-desktop
だけではなく~
sudo dpkg -P unity-scope-gdrive
sudo dpkg -P account-plugin-google
sudo dpkg -P account-plugin-facebook
sudo apt-get install -f
 sudo dpkg -P unity-scope-gdrive
 sudo dpkg -P account-plugin-google
 sudo dpkg -P account-plugin-facebook
 sudo apt-get install -f
が必要だった。~


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS